Walne Zebranie Stowarzyszenia 

 

Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Dębicy przy ul. Grottgera 3,

sala 11 Szkoły Publicznej nr 9 im. ”Dębickich Saperów”.

 

Pierwszy termin Walnego Zebrania:  11.09.2008r, godz. 17.00

Drugi termin Walnego Zebrania:        11.09.2008r, godz. 17.30

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich:

 

1)         Otwarcie zebrania.

2)         Wybór przewodniczącego zebrania.

3)         Przyjęcie porządku zebrania.

4)         Wybór komisji:

  •  Skrutacyjnej,

  • Uchwał i Wniosków.

5)         Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.

6)         Sprawozdanie finansowe.

7)         Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.

8)         Dyskusja.

9)         Podjęcie uchwał w sprawach:

  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,

  • przyjęcia sprawozdania finansowego,

  • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10)    Dyskusja o planie działania na pozostałą część kadencji.

11)    Wolne wnioski.

12)    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13)    Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

14)    Zakończenie zebrania.

 

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o niezawodne przybycie.

 

 

Za  Zarząd

Prezes Stowarzyszenia Saperów Dębickich

 

Wojciech SZMAJDA

 

aktualności