Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 

12.02.2010r.

 

W dniu 12 lutego 2010 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów”

przy ul. Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

W zebraniu udział wzięło 25 członków. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Wojciech Szmajda, który przywitał zebranych członków zwyczajnych. Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Edward Turek.

 

    

 

    

 

Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2007-2010 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

    

 

    

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło także uchwały dotyczące zmiany adresu Stowarzyszenia oraz podwyższenia wysokości składki członkowskiej.

Wytyczono także główne kierunki działania na obecną kadencję

 

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

 

Zarząd:

 

                        Prezes                       - Szmajda Wojciech 

                        Wiceprezes                - Wolski Henryk

                        Sekretarz                   - Łastowski Ryszard

                        Skarbnik                    - Kochanowski Eugeniusz

                        Członek                     - Papierz Artur

  

Komisja Rewizyjna:

 

                        Przewodniczący                   - Turek Edward

                        Z-ca przewodniczącego         - Sułkowski Adam

                        Sekretarz                             - Karczmarczyk Karol

 

Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmiany adresu oraz zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 

 

 

aktualności